Contacten

Er zijn veel mensen en instellingen die kunnen helpen bij het uitwerken van de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Hier vind je een overzicht.

Land
Ondernemen
Financieren
Mensen
Leren
Erkenning


Land

Stichting Grondbeheer biologisch-dynamische landbouw
Biodynamische landbouwgrond in goede handen over generaties heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden maakt zij landbouwgrond vrij en verpacht die aan biodynamische boeren en tuinders. Eind 2015 verpachtte zij 185 hectare aan 13 bedrijven.
bdgrondbeheer.nl

De Nieuwe Rentmeester
De Nieuwe Rentmeester, opgericht door Stichting Grondbeheer, investeert in biologische en biodynamische landbouwgrond. Ze garandeert een gezond rendement aan investeerders en eerlijke pachtprijzen voor agrarische ondernemers.
denieuwerentmeester.nl

De Landgenoten
Door middelen samen te brengen – via aandelen, schenkingen en legaten – koopt De Landgenoten grond aan in Vlaanderen. Die kan dan vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zo krijgt elke boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk. Opgericht in 2014 heeft De Landgenoten al vijf bedrijven (deels) aangekocht.
delandgenoten.be

Land of Seattle
“Wij zijn een deel van de aarde en de aarde is een deel van ons.” Land of Seattle schept voorwaarden voor de ontwikkeling van maatschappijvernieuwende projecten, door in constante dialoog met initiatiefnemers en gemeenschappen van mensen nieuwe vormen van eigendom en gebruik van grond te ontwikkelen.
landofseattle.org

Stichting Avalon
De toekomst van de landbouw is niet een zaak van boeren alleen, maar de verantwoordelijkheid van boer en consument. De grond mee beheren is een uiting van die verantwoordelijkheid. Stichting Avalon bezit grond van Boomgaard Ter Linde en kleinfruitbedrijf De Ring en heeft een vorm van grondbeheer ontwikkeld, die het mogelijk maakt dat iedereen kan participeren in een gezonde bedrijfsvoering binnen de biodynamische landbouw.
avalongrond.nl

Grondeigenaren
Federatie Particulier Grondbezit (grondbezit.nl), Natuurmonumenten (natuurmonumenten.nl), Staatsbosbeheer (staatsbosbeheer.nl), Provinciale Landschappen (voor een overzicht zie landschappen.nl), gemeenten, particuliere verpachters bij jou in de buurt, et cetera.


Ondernemen

Land & Co
Land & Co is een samenwerking van zelfstandige adviseurs en trainers die werken in de landbouw en het landelijk gebied. Altijd richting vergroening. Samen met ondernemers en beleidsmakers vindt Land & Co een slimme exploitatie voor een nieuwe plek.
landco.nl

NAJK
Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt organiseert cursussen rondom bedrijfsovername. De rubriek ‘boer zoekt boer’ biedt tal van vacatures, met de mogelijkheid zelf een oproep te plaatsen.
bedrijfsovernameportal.nl

Louis Bolk Instituut
Onderzoek en advies voor de bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Met oplossingen die werken in de praktijk. Zoals goede samenwerking tussen boer en natuurbeheerder.
louisbolk.nl


Financieren

Je kunt samenwerken met gevestigde banken. Je kan ook zelf met mensen om je bedrijf heen coöperatieve vormen van financieringontwikkelen. Velen gingen je voor, bijvoorbeeld Tuinderij de Es (tuindees.nl), de Meander (demeanderbrummen.nl), Remeker Landcoöperatie (remeker.nl).


Mensen

Campfire+
Toekomstboeren organiseert regelmatig Campfire+ bijeenkomsten waar je tijdens een excursie met andere toekomstboeren kennismaakt en van gedachten wisselt over jouw plannen, of die van een ander.
toekomstboeren.nl

BD-Beroepsontwikkeling
Vraagstukken die spelen op jouw bedrijf, of bij jouw bedrijf in oprichting, kan je bespreken met collega’s. Dat is een van de werkwijzen bij BD-beroepsontwikkeling. Er zijn speciale groepen voor startende boeren. Een project van de BD-Vereniging waarin vakontwikkeling door uitwisseling centraal staat.
bdvereniging.nl

Landgilde
In LANDGILDE werken Warmonderhof opleidingen,BD-Vereniging, Land & Co, Stichting Grondbeheer en ondernemers samen aan opvolging. Via de website worden vraag en aanbod rond opvolging in de biologische en multifunctionele landbouw bij elkaar gebracht.
landgilde.nl

VoedselAnders
Naar een ander systeem van landbouw en voedsel, dat is waar netwerkorganisatie VoedselAnders voor staat. Kernbegrippen: eerlijke prijzen voor de producent, gezond en lekker eten, samenwerken met de natuur, beperken van de macht en invloed van grote agrochemische bedrijven, korte ketens en zeggenschap van producent en burger over het voedsel.
voedselanders.nl


Leren

Warmonderhof
Boer of tuinder worden? Maar dan wel biologisch-dynamisch? Of zorgboer? Stadslandbouwer? Een opleiding aan Warmonderhof leert je het moderne groene boeren in de biologisch-dynamische landbouw. Warmonderhoffers vind je overal ter wereld in allerlei groene beroepen.
warmonderhof.nl

Landwijzer
Het gespecialiseerd vormingscentrum voor biologische en biodynamische landbouw en voeding in Vlaanderen biedt opleiding, vorming, cursussen en begeleiding voor wie professioneel actief is, of wil worden, in de bio-sector. Landwijzer steunt actief de ontwikkeling van biodynamische landbouw, natuurlijke imkerij, CSA-initiatieven en de toegang tot de landbouw voor jonge, nieuwe boeren.
landwijzer.be

Kraaybeekerhof
Kraaybeekerhof Academie is al bijna 40 jaar leidend in opleidingen en cursussen over natuurvoeding, begeleiden in de natuur en biologische landbouw. Met eigen restaurant, tuin en landgoed is het een levendige plek: wat je leert kun je direct met de praktijk verbinden.
kraaybeekerhof.nl


Erkenning

Skal
De Nederlandse organisatie aangewezen door het Ministerie van EL&I om toe te zien op de naleving van de biologische productievoorschriften.
skal.nl

Stichting Demeter
Demeter is het kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven en de al dan niet verwerkte producten. Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen.
stichtingdemeter.nl

BD-Vereniging en Toekomstboeren werken samen